Радно време: од понедељка до петка - 7.00 до 15.00 часова

Показатељи квалитета рада здравствених установа


Завод за јавно здравље Ваљево је институција која је надлежна за праћење и анализу показатеља квалитета рада здравствених установа са подручја Колубарског округа.

Показатељи квалитета су дефинисани као квантитативни подаци који се користе за праћење и евалуацију квалитета неге и лечење пацијента, као и подршка активности здравствене заштите. Поред ове основне функције, анализа показатеља за циљ има и преиспитивање карактеристика самих показатеља, и то њихове валидности (стварни приказ појаве коју мере), објективности (обезбеђивање истог резултата у сличним или истим околностима), осетљивости (осликавање промене ситуације у посматраној области) и флексибилности (примена у случајевима промене приоритета у областима здравствене заштите).

Према Правилнику о показетељима квалитета здравствене заштите ("Службени гласник РС", 123/2021), показатељи квалитета се прате у установама примарне здравствене заштите (дом здравља, завод за здравствену заштиту студената и завод за здравствену заштиту радника) у свим службама у којима здравствену делатност обављају изабрани лекари (служба опште медицине, служба здравствене заштите деце, школске деце и омладине, служба здравствене заштите жена и служба медицине рада).

Анализе испитивања задовољства корисника услуга здравствене заштите и задовољства запослених у здравственим установама колубарског округа: