Радно време: од понедељка до петка - 7.00 до 15.00 часова

Директор
др МАРИЈА ГАВРИЛОВИЋ

+381(0)14 237 056

direktor@zzjzvaljevo.org.rs

Секретар Завода

+381(0)14 237 056

office@zzjzvaljevo.org.rs

Главни техничар
ЈАСНА СЕКУЛИЋ

+381(0)14 291 041

glavni.tehnicar@zzjzvaljevo.org.rs

service-image

Одлуком о оснивању ("Службени гласник РС", бр. 51/2006) и Планом мреже здравствених установа ("Службени гласник РС", бр. 42/2006) утрврђен је делокруг рада и надлежност Завода за јавно здравље Ваљево. У складу са истим, Завод је у обавези да:

 • Прати, процењује и анализира здравствено стање становништва и извештава надлежне органе и јавност;
 • Прати и проучава здравствене проблеме и ризике по здравље становништва;
 • Предлаже елементе здравствене политике, планове и програме са мерама и активностима намењеним очувању и унапређењу здравља становништва;
 • Врши информисање, образовање и обуку становништва за бригу о сопственом здрављу; врши процену ефикасности, доступности и квалитета здравствене заштите;
 • Планира развој стручног усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника;
 • Подстиче развој интегрисаног здравственог информационог система;
 • Врши примењена истраживања у области јавног здравља;
 • Сарађује и развија партнерство у друштвеној заједници на идентификацији и решавању здравствених проблема становништва;
 • Обавља друге послове, у складу са законом и Планом мреже здравствених установа;
 • Обавља социјално-медицинску, хигијенско-еколошку, епидемиолошку и микробиолошку здравствену делатност.
 • Врши бактериолошке, серолошке, вирусолошке, хемијске и токсиколошке прегледе и испитивања у вези са производњом и прометом животних намирница, воде, ваздуха, предмета опште употребе, као и у вези са дијагностиком заразних и незаразних болести.
 • Координира, усклађује и стручно повезује рад здравствених установа из Плана мреже, за територију за коју је основан;Сарађује са другим здравственим установама на територији за коју је основан, као и са надлежним органима локалне самоуправе и другим установама и организацијама од значаја за унапређење јавног здравља.
 • Може обављати послове дезинфекције, дезинсекције и дератизације ако на подручју за које је основан не постоји друга здравствена установа која обавља те послове.

Центар за контролу
и превенцију болести

+381(0)14 236 731

epidemiologija@zzjzvaljevo.org.rs

Начелник Центра
др БИЉАНА РАЈКОВИЋ

+381(0)14 236 731

biljana.rajkovic@zzjzvaljevo.org.rs

Одсек за ДДД послове
др ТАЊА ВУЈАЧИЋ

+381(0)14 236 731

tanja.vujacic@zzjzvaljevo.org.rs

Саветовалиште за ХИВ

+381(0)62 202 719
+381(0)62 202 721

savetovaliste.hiv@zzjzvaljevo.org.rs

service-image

Центар за превенцију и контролу болести бави се пословима превенцијe и контроле ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ. У области превенције и контроле ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ активности Центра обухватају:

 • Kонтинуирани надзор над заразним болестима. Епидемиолошко испитивање при сумњи и појави појединачних случајева одређених заразних болести и епидемија у складу са важећим законским прописима. Предузимање мера за спречавање, рано откривање, сузбијање и гашење епидемије заразних болести, као и за отклањање штетних последица по здравље проузрокованих елементарним и другим појавама.
 • Заштита од импортованих заразних болести, спровођење епиодемиолошког надзора над повратницима из земаља где су регистроване карантинске и тропске заразне и паразитарне болести. Успостављање свеобухватног санитарно-хигијенско и епидемиолошког надзора на територији округа. Преглед лица под здравственим надзором, као и откривање и евиденција клицоноштва и надзор над клицоношама до обескличења.
 • Стручно-методолошка помоћ здравственим установама у реализацији програма имунизације. Евалуација успеха код обавезне имунизације). Успостављање мониторинга хладног ланца, чувања и транспорта вакцина од произвођача до вакциналних пунктова. Организација Стручног тима у вези са проблемима који се јављају у току вакцинације (нежељене реакције и утврђивање трајања контраиндикација за имунизацију).
 • Спровођење обавезне имунизације лица по експозицији против хепатитиса Б и по клиничким индикацијама (пнеумококна, менигнококна, ХИВ вакцина, вакцинација против грипа).
 • Обављање послова из програма рада на спречавању и сузбијању болничких инфекција, учешће у раду болничке комисије за заштиту од болничких инфекција и пружање стручно-методолошке помоћи у раду.
 • Здравствено васпитни рад у превенцији заразних болести.
 • Здравствени прегледи на клицоноштво одређених категорија становништва (санитарни прегледи).

Начелник Центра
др ЉУБИША СТЕВАНОВИЋ

+381(0)14 237 352

zzjzvahig@gmail.com

Шеф одељења за хигијену
др ЂОРЂЕ ВУКОВИЋ

+381(0)14 237 352

higijena@zzjzvaljevo.org.rs

др СЛАЂАНА МУКИЋ

+381(0)14 237 352

sladjanamukic@zzjzvaljevo.org.rs

Одељење за санитарну хемију - Шеф Одељења
спец. санитарне хемије РАДМИЛА ТОМИЋ

+381(0)14 244 524

sanitarna.sef@zzjzvaljevo.org.rs
tehnickih@zzjzvaljevo.org.rs

Руководилац за квалитет
дипл физ хем БИЉАНА МЛАДЕНОВИЋ

+381(0)14 244 524

kvalitetr@zzjzvaljevo.org.rs

service-image

Послови Центра за хигијену и хуману екологију, као област делатности Завода обављају се у оквиру следећих служби: Одељење за хигијену, Одељење за санитарну хемију.

У домену послова Одељења за хигијену налази се следеће:

 • узорковање намирница, брисева, предмета опште употребе, воде за пиће, базена за рекреацију и рехабилитацију, површинских вода и ваздуха ради лабораторијских испитивања;
 • давање мишљења и тумачења резултата лабораторијских (микробиолошких, физичких и хемијских) испитивања и процена потенцијалног ризика по здравље;
 • надзор објеката и контрола хигијенских услова производње и промета намирница, надзор објеката за водоснабдевање, хигијенски преглед физичког статуса, програме наставе и режима рада предшколских и школских објеката као и објеката за колективни смештај;
 • обављање послова из програма рада на спречавању и сузбијању болничких инфекција и учешће у раду комисије за болничке инфекције;
 • организовање и обављање едукације и стручно усавршавање здравствених радника као и едукације и консултације ученика средњих школа и студената виших и високих школа за израду семинарских, матурских, дипломских радова, праксе, приправничког стажа, и сл.;
 • сарадња са МАС медијима, јавним гласилима у промоцији здравља и здравих стилова живота, те заштите животне средине;
 • сарадња са локалном самоуправом, друштвеним, привредним и културним структурама у унапређењу и очувању јавног здравља и животне средине;
 • сарадња са невладиним организацијама на нивоу координације и консултације, те изради и спровођењу пројеката од јавног здравственог значаја и заштите животне средине;
 • истраживачки радови у области утицаја фактора свих физичких средина на здравље људи и животну средину, а у склопу научних и истраживачких пројеката и сарадња са високим просветним и научним институцијама;
 • организација стручних и научних састанака из свих области делатности;
 • обрада података и израда извештаја у оквиру сарадње са референтним установама, надлежним инспекцијским службама и средствима јавног информисања;
 • континуирана примена основних принципа ЈУС ИСО стандарда у наведеним делатностима превентивне здравствене заштите.

Одељење за санитарну хемију надлежно је обављање следећих послова:

 • анализу животних намирница, воде за пиће, базенских вода, отпадних вода, површинских вода, технолошких и процесних вода, предмета опште употребе и садржај полутаната аерозагађења, одређивање квалитета дезинфекционих средстава;
 • оцењивање усклађености испитиваних параметара са важећом законском регулативом.
 • континуирана примена основних принципа ЈУС ИСО стандарда у наведеним делатностима превентивне здравствене заштите.

Начелник Центра
др СЛОБОДАН МИЛОВАНОВИЋ

+381(0)14 229 690

slobodanmilovanovic@zzjzvaljevo.org.rs

Шеф одељења за санитарну микробиологију
БОЈАНА МАРИНКОВИЋ ТЕOДОСИЋ

+381(0)14 229 690

tehnickimb@zzjzvaljevo.org.rs

service-image

Центар за микробиологију бави се пословима: САНИТАРНЕ МИКРОБИОЛОГИЈЕ; КЛИНИЧКЕ БАКТЕРИОЛОГИЈЕ; ИМУНОСЕРОЛОГИЈЕ; ПАРАЗИТОЛОГИЈЕ СА МИКОЛОГИЈОМ; КОНТРОЛОМ КВАЛИТЕТА И ПРИПРЕМАЊЕМ ХРАНЉИВИХ ПОДЛОГА

У области послова САНИТАРНЕ МИКРОБИОЛОГИЈЕ активности Центра обухватају:

 • микробиолошке анализе животних намирница, воде за пиће, површинских и базенских вода, ваздуха, предмета опште употребе, контрола/атест рада сувог стерилизатора и аутоклава итд...;
 • континуирана примена основних принципа ЈУС ИСО стандарда у наведеним делатностима превентивне здравствене заштите.

У области послова КЛИНИЧКЕ БАКТЕРИОЛОГИЈЕ активности Центра обухватају:

 • клиничко дијагостичку бактериолошку дијагностику;
 • праћење резинстенције микроорганизама, бактериолошка испитивања по епидемиолошким индикацијама, контрола клицоноштва и микробиолошки преглед лица која долазе из ендемских подручја.
 • континуирана примена основних принципа ЈУС ИСО стандарда у наведеним делатностима превентивне здравствене заштите.

У области послова ИМУНОСЕРОЛОГИЈЕ активности Центра обухватају:

 • одређивање серолошког профила на разне микроорганизме, детекција антигена различитих микроорганизама из крви, имунолошка тестирања;
 • тестирање на ХИВ и крвне трансмисивне болести код ризичних популација, откривање полно преносивих болести код ризичних категорија, итд.
 • континуирана примена основних принципа ЈУС ИСО стандарда у наведеним делатностима превентивне здравствене заштите.

У области послова ПАРАЗИТОЛОГИЈЕ СА МИКОЛОГИЈОМ активности Центра обухватају:

 • клиничко дијагостичку делатност;
 • паразитолошки преглед лица која долазе из ендемских подручја, контрола клицоноштва, паразитолошка испитивања у смислу проналажења узрока или извора заразе.
 • континуирана примена основних принципа ЈУС ИСО стандарда у наведеним делатностима превентивне здравствене заштите.

У области послова КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА И ПРИПРЕМАЊА ХРАНЉИВИХ ПОДЛОГА активности Центра обухватају:

 • припрема хранљивих подлога, стерилизација лабораторијског материјала и контрола квалитета у лабораторији уз имплементацију ЈУС ИСО стандарда, контрола диспозиције лабораторијског отпада.

Начелник и Шеф Одсека
др АЛЕКСАНДРА ФИЛИПОВИЋ

+381(0)14 3100 218

aleksandrafilipovic@zzjzvaljevo.org.rs
promocija.zdravlja@zzjzvaljevo.org.rs

Шеф Одељења за АПО ЗЗ са ИБЗ
дипл ецц ВЕСНА ЛАКИЋЕВИЋ

+381(0)14 291 040

plan.analiza@zzjzvaljevo.org.rs

Одељењe за АПО ЗЗ са ИБЗ
здравствена статистика

+381(0)14 3100 218

statistika@zzjzvaljevo.org.rs

service-image

Послови Центра за промоцију здравља и анализу, планирање и организовање здравствене заштите и информатику и биостатистику у здравству, као област делатности Завода, обављају се у оквиру следећих служби:

Одсек за промоцију здравља
Одељења за анализу, планирање и организовање здравствене заштите и информатику и биостатистику у здравству

У Одсек за промоцију здравља се:

 • врши координација промовисања здравих стилова живота и бриге о сопственом здрављу, предлажу и подржавају пројекти, програми, кампање, едукују едукатори за извођење програма и пројеката и кампања, прати њихова реализација, евалуира у току и на крају реализације;
 • на основу анализа које говоре о присутности ризика по здравље у популацији и спољној животној средини (дијагноза заједнице), развија, учествује и прати спровођење интервентних програма;
 • одабирају циљне групе где ће се промоција здравља имплементирати: предшколска деца, школска деца, омладина, породице, наставно особље, здравствене установе, одрасли;
 • развија мултидисциплинарни приступ у промоцији здравља, како у Заводу, тако и у друштвеној заједници развијајући партнерство са свима онима који могу дати свој допринос у побољшању квалитета јавног здравља;
 • информише становништво о актуелним проблемима здравља;

У Одељењу за анализу, планирање и организовање удравствене заштите и информатику и биостатистику у ѕдравству се:

 • прати и анализира здравствено стање становништва, предлажу одговарајуће мере за решавање регистрованих проблема, извештавају о томе надлежне организације и јавност и након предузетих мера евалуира;
 • Праћење кретања масовних незаразних болести, вођење регистра (малигне неоплазме), статистичка обрада пријава и израда извештаја здравственог стања становништва у односу на масовне незаразне болести.
 • Организовање и обављање едукације здравствених радника, као и стручно усавршавање здравствених радника из области масовних незаразних болести
 • Учествовање у спровођењу програма за спречавање и сузбијање хроничних незаразних болести и истраживања из ове области.
 • Израда извештаја и програма рада за сузбијање хроничних незаразних болести.
 • истражују, прате здравствени проблеми, претње по здравље, предлажу мере за решавање проблема са циљем смањења и уклањања ризика;
 • предлажу елементи здравствене политике у оквиру постојећих друштвено-економских односа и добијених вредности индикатора економике у здравству на нивоу локалне самоуправе и шире;
 • истражују и планирају здравствене потребе становништва, кадровски ресурси, потребе за усавршавањем здравственог кадра и средстава за рад у циљу обезбеђења рационалне, приступачне и квалитетне здравствене заштите становништва;
 • прати квалитет пружених здравствених услуга и задовољство корисника;
 • анализира природно кретање и обољевање становништва, прати рад здравствених установа;
 • координира, усклађује и стручно повезује рад здравствених установа у државној и приватној својини;
 • сарађује са свим здравственим установама округа и шире као и са надлежним органима локалне самоуправе и другим установама и организацијама од значаја за унапређење јавног здравља;
 • координира и врши надзор над стручним радом и прати квалитет рада здравствених установа на округу;
 • формирају и одржавају базе података;
 • подстиче и развија интегрисани здравствени информациони систем;
 • обавављају послови везани за инфрастуктуру рачунарске мреже завода;
 • врши се комуникација са другим здравственм установама на подручју округа у вези са базама података од општег значаја у земљи.

Одељење за правне послове
дипл правник МИРКО ЈОВАНОВИЋ

+381(0)14 242 595

pravnasl@zzjzvaljevo.org.rs

Одељење за екон. - финан. послове
ВЕСНА НЕДИЋ

+381(0)14 242 595

ekonomskasl@zzjzvaljevo.org.rs

Руководилац послова јавних набавки
МИРЈАНА ЧОЛИЋ

+381(0)14 242 595

nabavke@zzjzvaljevo.org.rs

service-image

За немедицинске послове у Заводу задужена је Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове, која исте реализује у оквиру:

Одељења техничке и друге сличне послове
Одељења за правне послове
Одељења за економско-финансијске послове

Одељење за техничке и друге сличне послове задужено је за:

 • послове набавки, продаје услуга и учешће у уговарању истих;
 • послове одржавања зграде, околине зграде и инсталација, послове обезбеђења зграде, послове грејања и одржавања хигијене и вешераја;

Одељење за правне послове задужено је за:

 • правне и нормативне послове, а нарочито: проучавање позитивних прописа и учешће у организовању њихове примене, давање правних тумачења закона, подзаконских прописа и општих аката и законитости одлука органа у Заводу, припремање тужбеног захтева и других поднесака у вези судских спорова, састављање понуда и уговора и сл.;
 • кадровске послове и послове заштите на раду;
 • административне послове, а нарочито: послови техничког секретара, пријем и експедиција поште, архивирање материјала и сл.

Одељење за економско-финансијске и техничке и друге сличне послове задужено је за:

 • планско аналитички послове;
 • послове рачуноводства и финанскијске послове;
 • послове обрачуна зарада и обустава од зарада запослених;